วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รายชื่อนักศึกษาสังเกตุการสอน 2555

จำนวน 21 คน  ดังนี้
1.นางสาววันวิสา  ประทาย  5381107066  สาขาสังคมศึกษา
2.นางสาวสิริวิมล  จันทร์พงษ์  5381107088  สาขาสังคมศึกษา
3.นายโกศล  ฮะบุญมี  5381107089  สาขาสังคมศึกษา
4.นางสาววิภาพรรณ  กัณหารัตน์  5381107093  สาขาสังคมศึกษา
5.นางสาวโชติกา  สมนึกเจริญสุข  5381110191  สาขาสังคมศึกษา
6.นางสาวมธุรินทร์  นูคำดี  5381110113  สาขาคณิตศาสตร์
7.นางสาวเกวลิน  ประกอบศรี  5381110120  สาขาคณิตศาสตร์
8.นางสาวนิภามาศ  มณีแดง  5381110147  สาขาคณิตศาสตร์
9.นางสาวสุมาลี  แสนชัย  5381110155  สาขาคณิตศาสตร์
10.นางสาวสุพัตรา  เกตสิทธิ์  5381110159  สาขาคณิตศาสตร์
11.นางสาวธนิดา  บัวละคร  5381110190  สาขาคณิตศาสตร์
12.นายทศพร  จีนสมุทร  5381123057  สาขาภาษาอังกฤษ
13.นางสาววาสนา  สีสดดี  5381123065  สาขาภาษาอังกฤษ
14.นางสาวอิศรา  ปัญญาทอง  5381123026  สาขาภาษาอังกฤษ
15.นางสาวชนนี  เอี่ยมนอก  5381136143  สาขาวิทยาศาสตร์
16.นางสาวจริยา  มีวงษ์  5381136180  สาขาวิทยาศาสตร์
17.นางศิริพร  มูลเทพ  5381136193  สาขาวิทยาศาสตร์
18.นายกฤติกร  ล้อจิตติกุล  5381112034  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
19.นายชาญวุฒิ  เหรียญปรีชา  5381112016  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
20.นางสาวนภาพร  ศรีพรม  5381112010  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
21.นางสาวศิริเนตร  สำกุลา  5381112036  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา